1. Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta Krzeszowice, powiatu krakowskiego i województwa małopolskiego poprzez szerzenie kultury i upowszechnianie edukacji muzycznej oraz zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia muzyczne, wywodzących się ze środowisk o obniżonych możliwościach edukacyjnych.
  2. Pomoc naukowa, finansowa, rzeczowa i organizacyjna Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach (zwanej dalej szkołą) i jej uczniom oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.
  3. Propagowanie kultury muzycznej.
  4. Wspieranie działalności artystyczno-pedagogicznej.
  5. Zrzeszanie osób, którym szczególnie zależy na umuzykalnieniu społeczeństwa.
  6. Promocja oraz utrwalanie wartości i dorobku artystycznego muzyków.
  7. Prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia umiejętności dla prawidłowego wykonywania zawodu muzyka.
  8. Krzewienie i umacnianie więzi w środowisku muzyków.
  9. Lepsze poznanie kultury muzycznej kraju w celu interpretowania opisanych wydarzeń kulturowych w porównaniu z własną kulturą.
  10. Współpraca z organami państwowymi, organizacjami i instytucjami naukowymi, samorządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami prowadzącymi szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego.
  11. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury.

Więcej w Statucie Stowarzyszenia