STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. Z. NOSKOWSKIEGO W KRZESZOWICACH

„POKOCHAJMY MUZYKĘPreambuła

Stowarzyszenie na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach „Pokochajmy Muzykę” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozbudzania zamiłowania i pasji do sztuki dzieci i młodzieży, promowanie działalności twórczej dzieci i młodzieży oraz propagowanie dorobku kulturowego, upowszechniania społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspierające działanie stowarzyszenia.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach „Pokochajmy Muzykę”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia są Krzeszowice.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Stowarzyszenie Pokochajmy Muzykę” z wyjątkiem dokumentów urzędowych.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznacza się na działalność pożytku publicznego, która jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia. Dochód nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4. W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1) działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta Krzeszowice, Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego poprzez szerzenie kultury i upowszechnianie edukacji muzycznej oraz zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży przejawiających szczególne uzdolnienia muzyczne, wywodzących się ze środowisk o obniżonych możliwościach edukacyjnych;

2) pomoc naukowa, finansowa, rzeczowa i organizacyjna Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Z. Noskowskiego w Krzeszowicach (zwanej dalej Szkołą) i jej uczniom oraz promocja Szkoły w środowisku lokalnym

3) propagowanie kultury muzycznej,

4) wspieranie działalności artystyczno-pedagogicznej,

5) zrzeszanie osób, którym szczególnie zależy na umuzykalnieniu społeczeństwa

6) promocja oraz utrwalanie wartości i dorobku artystycznego muzyków,

7) prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia umiejętności dla prawidłowego wykonywania zawodu muzyka,

8) krzewienie i umacnianie więzi w środowisku muzyków,

9) lepsze poznanie kultury muzycznej kraju w celu interpretowania opisanych wydarzeń

kulturowych w porównaniu z własną kulturą,

10) współpraca z organami państwowymi, organizacjami i instytucjami naukowymi, samorządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami prowadzącymi szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego,

11) współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1) organizowanie imprez artystycznych, szczególnie promujących edukację muzyczną wśród społeczności lokalnej, (domy dziecka, przedszkola, domy pomocy społecznej), lub udział w imprezach miejskich

2) współpracę ze Szkołą w organizacji wystaw szkolnych, konkursów muzycznych, festiwali i koncertów uczniów i nauczycieli,

3) finansowanie udziału uczniów Szkoły w konkursach, festiwalach i olimpiadach przedmiotowych,

4) organizowanie i wspieranie innowacyjnych form edukacji muzycznej w szeroko pojętym

środowisku,

5) wspieranie inicjatyw muzycznych podejmowanych przez Szkołę oraz promocję uczniów szkoły,

6) organizacje i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla uczniów Szkoły,

7) organizowanie i finansowanie „wymiany młodzieży” z zagranicznymi placówkami edukacyjnymi o charakterze zbliżonym do Szkoły

8) organizowanie współpracy międzynarodowej Szkoły ze szkołami i organizacjami edukacyjnymi oraz innymi organizacjami o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia, w szczególności z krajów Unii Europejskiej i państw kandydujących,

9) propagowanie alternatywnych form rozwoju muzycznego oraz spędzania wolnego czasu skierowanych do dzieci i młodzieży,

10) fundowanie nagród oraz stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów Szkoły

11) działania na rzecz wyrównywania szans w dostępności do edukacji muzycznej,

12) wspieranie doskonalenia zawodowego oraz osobistego nauczycieli,

13) finansowanie rozbudowy i remontów Szkoły, innych inwestycji budowlanych oraz pomoc organizacyjna, prawna i techniczna,

14) zakup, konserwacja i remont instrumentów muzycznych używanych w procesie dydaktycznym przez Szkołę

15) zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, dla Szkoły i jej uczniów

16) przygotowywanie materiałów edukacyjnych o tematyce związanej z obszarem działania

Stowarzyszenia,

17) opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia,

18) współpracę z innymi instytucjami kultury w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

19) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

2. Działania określone w §9 ust. 1 niniejszego statutu, zmierzające do realizacji celów określonych w §8, w całości stanowią realizacje zadań publicznych, opisanych w art. 4 ustęp 1 pkt. 1, 2, 10, 11,

13, 14, 15, 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zmianami).

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkiem wpierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

3.Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu

Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, c) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich,

d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia

e) utraty zdolności do czynności prawnych.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż

15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 35 ust.1 i 2.

3. Wybory pierwszego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

4. Zasada opisana w pkt. 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 19

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 20

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być

a) Zwyczajne

b) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 3 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) Z własnej inicjatywy,

b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej

c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem

§ 18 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 35 ust.1 i 2.

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes

Zarządu lub jeden z wiceprezesów Zarządu.

11.    W    przypadku   równego    rozłożenia    głosów    w    trakcie    głosowania,    decyduje    głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,

3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze Zarząd Stowarzyszenia

§ 23

1. Zarząd składa się z 5 – 7 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu po zaokrągleniu w górę. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa lub przewodniczącego zebrania. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, a w wyjątkowych sytuacjach przez jednego z wiceprezesów Zarządu.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

7) zwoływanie Walnego Zebrania,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;

13) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 25

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 26

1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną.

3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.

4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni Dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub

Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura.

§ 27

1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego

Komisji.

3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 29

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 30

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 31

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3) Mają przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 32

1.Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji, ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, dochodów z działalności gospodarczej oraz dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Wysokość rocznych składek członkowskich członków zwyczajnych ustala Zarząd.

5. Wysokość rocznej składki członka wspierającego określa dobrowolnie sam członek, przy czym dolna granica składki nie może być niższa niż składka członków zwyczajnych.

§ 33

Zabrania się:

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2) Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 34

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać

prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań, a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.

3. Wszelkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes lub

Wiceprezes, a sprawy związane z finansami Stowarzyszenia dodatkowo podpisuje Skarbnik.

4. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić Dyrektorowi biura Stowarzyszenia pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, jego majątek, po pokryciu ewentualnych zobowiązań na rzecz osób trzecich, zostanie przekazany na rzecz Szkoły.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Pobierz lub zobacz Statut Stowarzyszenia w pliku PDF